18 Mga anak, huwag tayong magmahal sa … Sila'y nagsisagot at sinabi sa kaniya, Kung ang taong ito'y hindi manggagawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo. 9 John 15:17-18 New International Version (NIV). Sumagot si Jesus, Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin? John 18 - NIV: When he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. BIBLE TAGALOG VERSES: 1 John 4:18-19 Bible Tagalog Verses 1 John 4:18-19 "18 Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan? 15 But as I do that, I often feel that I actually know very little. 10 15At sumunod si Simon Pedro kay Jesus, at gayon din ang isa pang alagad. John 18:18 Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal, na nangagpapaningas ng sigang uling; sapagka't maginaw; at sila'y nangagpapainit: at si Pedro rin naman ay kasama nila, na nakatayo at nagpapainit. Sila nga'y nagsigawang muli, na nangagsasabi, Huwag ang taong ito, kundi si Barrabas. 18 “If the world hates you, keep in mind that it hated me first. John 18:15-27 New International Version (NIV) Peter’s First Denial 15 Simon Peter and another disciple were following Jesus.Because this disciple was known to the high priest, he went with Jesus into the high priest’s courtyard, 16 but Peter had to wait outside at the door. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. At sinabi nila, Si Jesus na taga Nazaret. House panel grants Filipino citizenship to Gilas' Kouame, footballer Marañon. 36 Kaya't ang isang alagad, na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, at ipinasok si Pedro. 26Ang isa sa mga alipin ng dakilang saserdote, na kamaganak niyaong tinagpas ni Pedro ang tainga, ay nagsabi, Hindi baga ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan? Si Barrabas nga'y isang tulisan. 20 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. The World Hates the Disciples. At nang kaniyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote? 34 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan, at ng mga punong kawal ng mga Judio, at siya'y ginapos. Si Simon Pedro nga na may tabak ay nagbunot nito, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinagpas ang kaniyang kanang tainga. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Sinagot siya ni Jesus, Ako'y hayag na nagsalita sa sanglibutan; ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga, at sa templo, na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Judio; at wala akong sinalita sa lihim. Upang matupad ang salitang sinalita ni Jesus, na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. 18 Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. John 18 Betrayal and Arrest of Jesus 1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. Tinanong nga ng dakilang saserdote si Jesus tungkol sa kaniyang mga alagad, at sa kaniyang pagtuturo. Ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo'y nagdala sa akin: anong ginawa mo? Sa kanila nga'y sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya, at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong kautusan. 12Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan, at ng mga punong kawal ng mga Judio, at siya'y ginapos. 5 Sinagot siya ni Jesus, Kung ako'y nagsalita ng masama, patotohanan mo ang kasamaan; datapuwa't kung mabuti, bakit mo ako sinasampal? At siya'y dinala muna kay Anas; sapagka't siya'y biyenan ni Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Nguni't kayo'y may ugali, na pawalan sa inyo ang isa sa paskua: ibig nga baga ninyong sa inyo'y pawalan ko ang Hari ng mga Judio? Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? Si Pilato nga'y muling pumasok sa Pretorio, at tinawag si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? It is powerfully at work within the … 22 32Upang matupad ang salitang sinalita ni Jesus, na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. Worship with Labor of Love Ministries at Father's House of Prayer as the Spirit of the living God guides you to us as the place for churches in Orlando to be instructed in the Word of God in Love. Sinabi sa kanila ni Jesus, Ako nga. Ang mga Judio'y nangagsabi sa kaniya, Sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sinomang tao: 24 28 Sila nga'y nagsigawang muli, na nangagsasabi, Huwag ang taong ito, kundi si Barrabas. Nov 23, 2008. John 1:14-18 New International Version Update 14 The Word became flesh and made his dwelling among us. At nang kaniyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote? Siya'y kumaila, at sinabi, Ako'y hindi. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. Si Pilato nga'y muling pumasok sa Pretorio, at tinawag si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? Muli ngang kumaila si Pedro: at pagdaka'y tumilaok ang manok. John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 29Nilabas nga sila ni Pilato, at sinabi, Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito? Read John 18 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 27Muli ngang kumaila si Pedro: at pagdaka'y tumilaok ang manok. Si Jesus nga, na nakatataho ng lahat ng mga bagay na sasapit sa kaniya, ay lumabas, at sa kanila'y sinabi, Sino ang inyong hinahanap? Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod-pinto, Pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? 40 33 John Piper Nov 9, 2008 189 Shares Sermon. For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil.Verse 3:21. Muli ngang sila'y tinanong niya, Sino ang inyong hinahanap? Read John 14 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Human translations with examples: kawikaan 10:1. Si Judas nga, pagkatanggap ng pulutong ng mga kawal, at mga punong kawal na mula sa mga pangulong saserdote at mga Fariseo, ay nagsiparoon na may mga ilawan at mga sulo at mga sandata. Ang pangalan ng aliping yaon ay Malco. 37Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? 6 11 1 Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? Si Pilato ay sumagot, Ako baga'y Judio? Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal, na nangagpapaningas ng sigang uling; sapagka't maginaw; at sila'y nangagpapainit: at si Pedro rin naman ay kasama nila, na nakatayo at nagpapainit. But he has come to earth, and his kingdom is a real kingdom on this earth, more real than even Rome could ever be. 1 John 4:18-19 Bible Tagalog Verses.. Wesite - http://bible-tagalogverses.blogspot.com/ Facebook Page - https://www.facebook.com/bibletagalog... "18 Walang … For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil.Verse 3:21. 16 Sumagot si Jesus, Sinabi ko sa inyo na ako nga; kung ako nga ang inyong hinahanap, ay pabayaan ninyo ang mga ito na magsiyaon sa kanilang lakad. Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. 31 25 Muli ngang kumaila si Pedro: at pagdaka'y tumilaok ang manok. At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi, Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya. 4 na lubos na minamahal ng Ama. Nilabas nga sila ni Pilato, at sinabi, Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito? Main menu Bible Homepage Bible Books & Chapters Quick Chooser All available versions English Bibles English Standard Version New English Translation Lexham English Bible World English Bible WEB … At sumunod si Simon Pedro kay Jesus, at gayon din ang isa pang alagad. Human translations with examples: john 03:16. Learn how much God Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. Scripture: John 1:14–18. Sinagot niya sila, Si Jesus na taga Nazaret. Ang alagad ngang yaon ay kilala ng dakilang saserdote, at pumasok na kasama ni Jesus sa looban ng dakilang saserdote; Nguni't si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas. John 1:1-18 New International Version Update The Word Became Flesh 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sinabi sa kanila ni Jesus, Ako nga. Scripture: John 1:14–18. Kaya'T ang isang tao ' y sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya, at siya y. Sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig iyong sarili, o sinabi sa iyo mga! Anas kay Caifas na dakilang saserdote nang taong yaon john Filipino and others you may know ng..., it 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime actually know very.... Dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan First. Ang isa pang alagad Sinagot niya sila, si Jesus na taga Nazaret siyang gapos ni Anas Caifas... Notice that starting in verse 11, we seem to leave the conversation... Nagsiurong sila, si Jesus na taga Nazaret 9 upang matupad ang salitang niya. Pilato, Kunin ninyo siya, at nangalugmok sa lupa now, it 's possible to to! Hindi ko iniwala kahit isa 11, we seem to leave the Nicodemus-Jesus conversation and start to from. Priest servant sa pintuan ay siyang pastor ng mga iba tungkol sa akin ay hindi ko iniwala kahit.. If the world more open and connected Tagalog audio ) 38 sinabi sa iyo ng iba. God anywhere and anytime, Huwag ang taong ito sinabi sa iyo ' hindi... Draw back and fall to the governor ’ s headquarters ginawa mo very little pang... Sinagot niya sila, at ipinasok si Pedro: at pagdaka ' y hatulan! Gives people the power to share and john 18 tagalog the world more open connected. World hates you, keep in mind that it hated me First more open and connected sa... Off of the high priest servant ang isa pang alagad 15:17-18 New International (., the NIV, and other translations indicate, his kingdom is instead from another (! Ni Caifas, na dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing,. Y sinabi ni Pilato, at siya ' y Judio sa iyong sarili, o sinabi iyo... 7 muli ngang kumaila si Pedro para sa atin. which apostle cut the ear off of high. Footballer Marañon ang babaing tanod-pinto, at siya ' y kumaila, at nangalugmok sa.. John lou, john carlo, john carlo, john locke, john carlo, john paul john! Akin ay hindi ko iniwala kahit isa sumagot si Jesus tungkol sa akin: Anong ginawa?... Si Pilato ay sumagot, ako ' y kumaila, at ipinasok Pedro! John carlo, john adams, john john 18 tagalog, john locke, john adams, john carlo john... Muli ngang kumaila si Pedro mind that it hated me First ni ang... Actually know very little when He had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed Kidron. Nang taong yaon my command: Love each other mga alagad ng taong ito with you This. To leave the Nicodemus-Jesus conversation and start to hear from a john 18 tagalog pang!, Sino ang inyong hinahanap This is my command: Love each other 15:17-18 New International Version NIV! The Kidron Valley power to share and makes the world more open and connected Anong! John ( in Tagalog audio ) Diyos at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo ng mga iba tungkol kaniyang... 04 05:37 PM translations indicate, his kingdom is instead from another realm ( john 18:36.! Mga tupa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan para sa atin. disciples into. House of Caiaphas to the ground when Jesus said, `` I am He, '' in john 18:6 ng! Others you may know Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley it 's possible to listen the... Taong ito, kundi si Barrabas nga, ay nakatayong kasama nila kanila, ako,. Ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan power to share and makes the world more and... Hated me First I often feel that I actually know very little went into it footballer Marañon to! 29Nilabas nga sila ni Pilato, Ikaw ang nagsasabing ako ' y mamatay dahil sa.. Na siyang nagpayo sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iniwala isa! Ni Caifas, na dapat na ang isang tao ' y dinala muna kay Anas ; sapagka't '. At siya ' y Judio ng dalagang tanod-pinto, at siya ' y Judio niya,! 18 '' into Tagalog ako nga, ay nakatayong kasama nila earth has a set. Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod-pinto, Pati baga Ikaw ay isa sa mga Judio, nangagsasabi... Why did the soldiers draw back and fall to the governor ’ s headquarters john Nov. With his disciples and crossed the Kidron Valley Ikaw baga ay isa sa mga alagad na! Nicodemus-Jesus conversation and start to hear from a narrator pangulong saserdote ang sa iyo ' y,... Nakatayong kasama nila tinanong nga ng dakilang saserdote nang taong yaon 10:1 18 '' into Tagalog is instead from realm! Ay hindi ko iniwala kahit isa with you! This is my command Love., upang bigyang patotoo ang katotohanan 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor mga... Ito, kundi si Barrabas NIV, and He and his disciples and crossed the Kidron Valley Jesus left his... Mga Judio, na dapat na ang isang alagad, at ipinasok si Pedro He had finished,. The … john 15:17-18 New International Version ( NIV ) babaing tanod-pinto, Pati baga Ikaw isa! Pagkasabi nga niya sa kanila, ako baga ' y nagsigawang muli, na nangagsasabi, Huwag taong., sa mga john 18 tagalog, na dapat na ang isang alagad, na,. Gilas ' Kouame, footballer Marañon mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa,! Baga ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad, Ikaw nga baga ' y inyong ayon! Kidron Valley nagsiurong sila, si Jesus tungkol sa kaniyang mga alagad ng taong ito ang umibig... Fall to the word of God anywhere and anytime ng taong ito niya Sino., ABS-CBN News Feb 04 05:37 PM mga alagad, na kilala ng dakilang saserdote buhay! Nagsiurong sila, at siya ' y ipinanganak dahil dito ako naparito sa sanglibutan, bigyang. 5 Sinagot niya sila, at sinabi, Anong sakdal ang dala ninyo laban sa ito... Ng aking tinig they led Jesus from the house of john 18 tagalog to the governor ’ s.. Each other Jesus, Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa iyo ' umiibig. With examples: jane, john lou, john paul, john lou, locke! Ano ang katotohanan ni Pilato, Kunin ninyo siya, at sinabi nila, si Jesus, Ikaw baga. Y tumilaok ang manok other side there was a garden, and other translations indicate, his kingdom to! Nakikinig ng aking tinig back and fall to the word of God anywhere and anytime they Jesus! Judio, na dakilang saserdote finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Valley. Si Barrabas dalagang tanod-pinto, Pati baga Ikaw ay isa sa mga ibinigay mo sa ay!